Stambena strategija grada Užica; obuka službenika lokalne samouprave

Naručilac Municipal Support Programme IPA 2007 Period realizacije 2011 Partneri

Projekat „MSP IPA 2007–Dobra lokalna uprava, planiranje i obavlјanje usluga“ finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi GTZ International Services. Komponenta projekta MSP IPA 2007, Opštinsko planiranje fokusirana je na pružanje podrške opštinama prilikom sprovođenja Lokalnih strategija održivog razvoja.
Na ovom projektu je pružena tehnička pomoć upravi Grada Užica u izradi lokalne stambene strategije. U toku 2011. serijom sesija sa širim radnim timom, realizovanih kroz predavanja, treninge, savetovanje, ali i direktne intervencije na predmetnim dokumentima, pružena je podrška koja je omogućila upravi da pripremi dokument, onako kako to predviđa Zakon o socijalnom stanovanju i Program održivog razvoja grada Užica 2008-2015. Stambenu strategiju usvojila je skupština Grada Užica.