PROGRAM ZA URBANI RAZVOJ je stručna, nevladina i neprofitna organizacija angažovana u oblasti urbanog razvoja.

PROGRAM ZA URBANI RAZVOJ se bavi planiranjem, savetovanjem, istraživanjima, obrazovanjem i obukom, posredovanjem, zagovaranjem i upravlјanjem projektima. Osnovne oblasti delovanja PUR-a su urbano upravlјanje i stanovanje.

Kako je nastao Program za urbani razvoj

Organizaciju je osnovala grupa eksperata iz javnog sektora i međunarodnih stručnih organizacija (UN-Habitat), prakse i istraživanja, kao i iz oblasti primenjene nauke i praktične politike, koji su u periodu od 2000. god. sarađivali na projektima od nacionalnog značaja u oblasti stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja i upravlјanja lokalnim razvojem. Projekti na kojima se formirao PUR obuhvatali su nacionalne i lokalne razvojne strategije i druga strateška dokumenta, primenjena istraživanja, uvođenje sistema socijalnog stanovanja u Srbiji, kao i programe obuke aktera različitih institucija i organizacija, prvenstveno u javnom sektoru, u procesu njihovog reformisanja.

Iz ovih projekata u PUR su uneta iskustva reformi stambene oblasti, integralnog pristupa planiranju / upravlјanju razvojem teritorije, prostornog i urbanističkog planiranja, javnog upravlјanja i organizacije, borbe protiv siromaštva i socijalne isklјučenosti marginalizovanih grupa (izbeglica, interno raselјenih lica, Roma, siromašnih).

Ko čini PUR

Pored šireg ekspertskog kruga PUR-a koji čine arhitekte – urbanisti, ekonomisti, prostorni planeri i sociolozi, mnogi sa višim akademskim zvanjima, PUR u svom radu sarađuje i sa ekspertima iz inostranstva, sa univerziteta i iz prakse u Srbiji i regionu. U svom radu, PUR koristi razvijenu mrežu kontakata u privredi, javnim upravama, međunarodnim organizacijama, medijskim kućama, akademskim institucijama i strukovnim organizacijama.

Publikacije