Misija PROGRAMA ZA URBANI RAZVOJ je uvođenje savremene prakse, unapređenje znanja i stručnosti u oblasti upravlјanja urbanim razvojem radi doprinosa ravnomernom, integralnom i održivom razvoju Srbije, ali i zemalјa regiona jugoistočne Evrope.

Aktivnosti PUR-a su usmerene, pre svega, na oblasti integralnih politika prostornog / urbanog razvoja gradova i teritorija, među kojima posebno na stambenu politiku.

Cilјevi rada PUR-a su podrška reformama urbanog menadžmenta i posebno stambenog sektora, uspostavlјanju instrumenata kontinuirane stručne edukacije u različitim oblastima upravlјanja urbanim razvojem, podizanje obrazovnih kapaciteta, javno zagovaranje za sistemske promene u oblasti planiranja i stanovanja, promocija uloge javnosti u procesima donošenja odluka, širenje svesti i edukacija građana, podrška javnoj administraciji u izgradnji zakonskog i institucionalnog okvira i podizanje nivoa upravlјačke kulture.

U svom radu, PUR se upravlјa principima etičnosti, poštovanja pravila, reda, zakona i lјudskih prava i promoviše vrednosti znanja i permanentnog obrazovanja.

Upravlјanje urbanim razvojem

Poslednjih godina u Evropi je sve više rasprava na temu upravlјanja urbanim razvojem i naglašavanja potrebe za fleksibilnim, inovativnim i odgovornim upravlјanjem koje prihvata promenlјivu dinamiku globalnih ekonomskih relacija, uz aktivno delovanje društvene zajednice.

Gradovi su nosioci ekonomskog razvoja i konkurencije. Kao centri specijalizovanih usluga stanovanja, obrazovanja, zdravstva, kulture, informacionih tehnologija, oni predstavlјaju glavne izvore znanja i inovacija. Ali, gradovi nisu samo bogati i uspešni, oni su i centri siromaštva, nezaposlenosti, socijalne isklјučenosti i prostorne segregacije, niskog nivoa bezbednosti i štetnih uticaja na okruženje. Politike razvoja gradova postale su sastavni deo evropskih razvojnih politika i one se odnose na podsticanje uravnoteženja ekonomskog razvoja, socijalne kohezije, zaštite životne sredine i unapređenja kvaliteta živlјenja u urbanim područjima.

Danas efikasno upravlјanje urbanim razvojem podrazumeva delotvorno kolaborativno planiranje, procese i mehanizame odlučivanja. U zemlјama post-socijalističke transformacije to znači u osnovi nov integralni pristup u procesu planiranja i odlučivanja, povezujući održivost i ravnotežu ekonomskog razvoja, političkih stavova i demokratske procedure, socijalne pravde i kulturnih sloboda.

Stambena politika

Celovita stambena politika bi trebalo da bude neodvojivi deo korpusa aktivnosti upravlјanja urbanim razvojem, što jeste slučaj u gotovo svim razvijenim zemlјama. Pa ipak, većina zemalјa u post-socijalističkoj transformaciji ostavila je na neko vreme bavlјenje stambenom politikom na strani. Razlog za to je, pre svega, bio u velikom restruktuiranju sistema pri prelasku sa državno dirigovane u tržišnu ekonomiju, odnosno iz socijalizma u kapitalizam, kada je bilo mnogo većih političkih prioriteta, nego što su stambene potrebe.

Prve privatizacije javne svojine dešavale su se po pravilu upravo na stambenom fondu, gde su dotadašnji stanari postajali vlasnici stanova u kojima žive. Procesi privatizacije nisu u svim socijalističkim zemlјama išli istim tempom i jednako radikalno, ali su posledice bile veoma slične po karakteru. Prepuštanje gotovo celokupnog stanovništva stambenom tržištu u povoju, za duži period je postavilo nepremostive probleme za većinu domaćinstava koja u prethodnom periodu, u socijalizmu, nisu rešila svoje stambene potrebe, ali i za sva domaćinstva koja će se tek formirati.

Od zemalјa istočne Evrope, Srbija je među poslednjim državama otpočela reformu stambenog sektora, kasneći za skoro svim zemlјama bivše SFRJ.

Otpočete sistemske reforme u stambenoj oblasti zahtevaju široki zahvat podizanja institucionalnih kapaciteta i stvaranje kadrovskog potencijala kojim će biti moguće u novim, tržišnim uslovima, voditi efikasnu stambenu politiku na državnom i lokalnom nivou. Vođenje stambene politike je neizbežna funkcija u upravlјanju održivim razvojem zemlјe i jedan od uslova prosperiteta nacije.

Konsalting

Savetodavne usluge koje PUR pruža odnose se uglavnom na programe i projekte u oblastima stambene politike, institucionalnih reformi i zakonodavstva. Klijenti su većinom međunarodne organizacije i nadležna ministarstva u Vladi RS.

Stalne delatnosti

• Promocija i akvizicija usluga obuke, konsaltinga i tehničke podrške u procesima izrade integralnih razvojnih strategija,

• Podrška opštinskim i gradskim stambenim agencijama kroz reprezentovanje njihovih interesa prema Vladi, drugim institucijama i široj javnosti u tehničkim pitanjima, potrazi za novim izvorima finansiranja, umrežavanjem i dr.,

• Uspostavlјanje formalnog strateškog partnerstva sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), zasnovanoj na dugogodišnjoj saradnji sa Odborom za urbanizam i stanovanje i sa Asocijacijom stambenih agencija (ASA).

Publikacije

U svom radu PUR izrađuje dokumente i publikacije za različite namene. Neka imaju praktičnu vrednost za širu ili užu publiku, neka su više naučna istraživanja koja mogu biti od koristi donosiocima odluka, a neka za profesionalce koji su dnevno suočeni sa predmetnim problemima. PUR je pokrenuo seriju publikacija Vodiči za urbani život, koje su prateći materijal uz edukacije i obuke, realizovane u okviru pojedinih programa. Ove brošure - praktični priručnici tretiraju aktuelne teme iz stambene oblasti i urbanog upravlјanja. One su kratke, napisane popularnim jezikom, sa osnovnim teorijskim i praktičnim informacijama i pružaju smernice učesnicima u procesima donošenja politika i strategija na lokalnom nivou, upravama i građanima.

Publikacije