Izazovi regularizacije neformalnih naselјa u jugoistočnoj Evropi

Autori Мојовић Ђ., Ференчак М. Mesto izdanja Skoplje Godina izdanja 2011 Izdavač NALAS ISBN / ISSN 978-608-65394-6-7

Ova studija je rezultat regionalnog projekta  iz oblasti urbanizma koji je realizovan u okviru radne grupe NALAS-a (Asocijacija nacionalnih udruženja lokalnih vlasti u jugoistočnoj Evropi). PUR je bio angažovan za vođenje istraživanja i pripremu studije.  Studija je prevedena na 9 jezika i prilagođena i kao sažeta verzija takođe. Projekat je sprovela Stalna konferencija gradova i opština , nacionalno asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, u periodu od novembra 2010. do oktobra 2011. godine. 13 članica NALAS-a iz 11 zemalјa učestvovalo je u projektu. Cilј ove publikacije je da ponudi asocijacijama lokalnih vlasti i njihovim članicama set kvalitetnih argumenata za buduće pregovore sa vladama na centralnom nivou o unapređenju zakonskog okvira urbanističkog planiranja.
 
Studija obuhvata pregled planskih sistema, istražuje tretman izabranih klјučnih problema, kao što su: a) Nadležnosti lokalnih vlasti u procesu planiranja, b) Fleksibilnost i efikasnost lokalnih planova i procedura, c) Participacija građana, d) Pitanja u vezi sa sadržajem plana generalne regulacije, i e) Pitanja upravlјanja zemlјištem.
 
Poseban deo posvećen je neformalnim naselјima i legalizaciji, pitanje imanentno kao jedan od najvećih problema urbanog razvoja u gotovo svim zemlјama učesnicama.