Стручни скуп „Размена искустава у области интеграције неформалних насеља и легализације“

Наручилац СКГО Период реализације 2010 Партнери

Тема ове конференције односила се на дефинисање препорука и мера за интеграцију и легализацију неформалних насеља, а које се могу изложити представиницима централних и локалних власти у циљу остваривања мултисекторског и свеобухватног приступа решавању проблема. Закључци скупа су да се неформална градња треба третирати као јавни интерес и довести у законске оквире кроз регуларизацију и легализацију постојећих насеља и фокусирати се на адекватније земљишне, стамбене и друге урбане политике у циљу спречавања даљег ширења неформалне градње. Стога се као конкретне мере за спровођење ових закључака и препорука наводе: припрема стратешких и других одговарајућих докумената (стратегија санације и унапређења бесправно изграђених објеката и зона/насеља, урбанистички планови за санацију неформалних насеља, корекције постојећих прописа из области грађевинског земљишта, планирања и изградње, становања и других области од интереса), увођење партиципативног приступа, јачање капацитета и међусекторско повезивање како би се обезбедила одрживост и квалитетно управљање.