Мисија ПРОГРАМА ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ је увођење савремене праксе, унапређење знања и стручности у области управљања урбаним развојем ради доприноса равномерном, интегралном и одрживом развоју Србије, али и земаља региона југоисточне Европе.

Активности ПУР-а су усмерене, пре свега, на области интегралних политика просторног / урбаног развоја градова и територија, међу којима посебно на стамбену политику.

Циљеви рада ПУР-а су подршка реформама урбаног менаџмента и посебно стамбеног сектора, успостављање инструмената континуиране стручне едукације у различитим областима управљања урбаним развојем, подизање образовних капацитета, јавно заговарање за системске промене у области планирања и становања, промоција улоге јавности у процесима доношења одлука, ширење свести и едукација грађана, подршка јавној администрацији у изградњи законског и институционалног оквира и подизањe нивоа управљачке културе.

У свом раду, ПУР се управља принципима етичности, поштовања правила, реда, закона и људских права и промовише вредности знања и перманентног образовања.

Управљање урбаним развојем

Последњих година у Европи је све више расправа на тему управљања урбаним развојем и наглашавања потребе за флексибилним, иновативним и одговорним управљањем које прихвата променљиву динамику глобалних економских релација, уз активно деловање друштвене заједнице.

Градови су носиоци економског развоја и конкуренције. Као центри специјализованих услуга становања, образовања, здравства, културе, информационих технологија, они представљају главне изворе знања и иновација. Али, градови нису само богати и успешни, они су и центри сиромаштва, незапослености, социјалне искључености и просторне сегрегације, ниског нивоа безбедности и штетних утицаја на окружење. Политике развоја градова постале су саставни део европских развојних политика и оне се односе на подстицање уравнотежења економског развоја, социјалне кохезије, заштите животне средине и унапређења квалитета живљења у урбаним подручјима.

Данас ефикасно управљање урбаним развојем подразумева делотворно колаборативно планирање, процесе и механизаме одлучивања. У земљама пост-социјалистичке трансформације то значи у основи нов интегрални приступ у процесу планирања и одлучивања, повезујући одрживост и равнотежу економског развоја, политичких ставова и демократске процедуре, социјалне правде и културних слобода.

Стамбена политика

Целовита стамбена политика би требало да буде неодвојиви део корпуса активности управљања урбаним развојем, што јесте случај у готово свим развијеним земљама. Па ипак, већина земаља у пост-социјалистичкој трансформацији оставила је на неко време бављење стамбеном политиком на страни. Разлог за то је, пре свега, био у великом реструктуирању система при преласку са државно дириговане у тржишну економију, односно из социјализма у капитализам, када је било много већих политичких приоритета, него што су стамбене потребе.

Прве приватизације јавне својине дешавале су се по правилу управо на стамбеном фонду, где су дотадашњи станари постајали власници станова у којима живе. Процеси приватизације нису у свим социјалистичким земљама ишли истим темпом и једнако радикално, али су последице биле веома сличне по карактеру. Препуштање готово целокупног становништва стамбеном тржишту у повоју, за дужи период је поставило непремостиве проблеме за већину домаћинстава која у претходном периоду, у социјализму, нису решила своје стамбене потребе, али и за сва домаћинства која ће се тек формирати.

Од земаља источне Европе, Србија је међу последњим државама отпочела реформу стамбеног сектора, каснећи за скоро свим земљама бивше СФРЈ.

Отпочете системске реформе у стамбеној области захтевају широки захват подизања институционалних капацитета и стварање кадровског потенцијала којим ће бити могуће у новим, тржишним условима, водити ефикасну стамбену политику на државном и локалном нивоу. Вођење стамбене политике је неизбежна функција у управљању одрживим развојем земље и један од услова просперитета нације.

Консалтинг

Саветодавне услуге које ПУР пружа односе се углавном на програме и пројекте у областима стамбене политике, институционалних реформи и законодавства. Клијенти су већином међународне организације и надлежна министарства у Влади РС.

Сталне делатности

• Промоција и аквизиција услуга обуке, консалтинга и техничке подршке у процесима израде интегралних развојних стратегија,

• Подршка општинским и градским стамбеним агенцијама кроз репрезентовање њихових интереса према Влади, другим институцијама и широј јавности у техничким питањима, потрази за новим изворима финансирања, умрежавањем и др.,

• Успостављање формалног стратешког партнерства са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), заснованој на дугогодишњој сарадњи са Одбором за урбанизам и становање и са Асоцијацијом стамбених агенција (АСА).

Публикације

У свом раду ПУР израђује документе и публикације за различите намене. Нека имају практичну вредност за ширу или ужу публику, нека су више научна истраживања која могу бити од користи доносиоцима одлука, а нека за професионалце који су дневно суочени са предметним проблемима. ПУР је покренуо серију публикација Водичи за урбани живот, које су пратећи материјал уз едукације и обуке, реализоване у оквиру појединих програма. Ове брошуре - практични приручници третирају актуелне теме из стамбене области и урбаног управљања. Оне су кратке, написане популарним језиком, са основним теоријским и практичним информацијама и пружају смернице учесницима у процесима доношења политика и стратегија на локалном нивоу, управама и грађанима.

Публикације