Strategija stanovanјa i zapošljavanјa domaćinstava raseljenih u okviru realizacije projekta rekonstrukcije mosta Gazela u Beogradu

Naručilac EIB (Evropska investiciona banka) Period realizacije 2012 Partneri

Projekat rekonstrukcije most Gazela zahtevao je preselјenje stanovnika neformalnog naselјa ispod mosta, čija je većina stanovnika  pripadala romskoj populaciji. Kao uslova za realizaciju kredita Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kojim su se finansirali radovi na mostu bila je priprema odgovarajućeg Akcionog plana za raselјavanje (APR) od strane Grada Beograda. 
Ovaj dokument pripremlјen je  sa cilјem da ponudi okvir održivih rešenja za stanovanje i zapošlјavanje romskih domaćinstava koja su preselјena u 5 privremenih naselјa na teritoriji Beograda, u sklopu realizacije Projekta rekonstrukcije mosta Gazela. Na osnovu uslova kredita EIB i EBRD, dokument sadrži stambenu strategiju sa predlogom dugoročnih održivih stambenih rešenja i strategiju zapošlјavanja za korisnička domaćinstva.