Reforma sistama upravljanјa i održavanјa stambenih zgrada u etažnoj svojini; Platforma i Aкcioni plan

Naručilac SKGO Period realizacije 2012 Partneri

Polazeći od premisa da je sadašnji način upravlјanja i održavanja zgrada u etažnoj svojini (posebno stambenih) neodrživ i da progresivno doprinosi propadanju najvrednijeg kapitala pojedinaca i države u celini, a da je, po svom matičnom zakonu, lokalna samouprava odgovorna za dobro funkcionisanje propisa koji se tiču upravlјanja i održavanja stambenih zgrada, a da su rezultati dosadašnje prakse poražavajući, SKGO je predložio realizaciju prvog nužnog koraka – pripremu strateškog / akcionog dokumenta kojim će se oceniti aktuelno stanje, napraviti inventar postojećih inicijativa, definisati problemi i dugoročni cilјevi, a zatim pripremiti program mera iz oblasti zakonodavstva, uspostavlјanja novih i jačanja postojećih institucionalnih kapaciteta, edukacije građanstva,  realizacije pilot aktivnosti i postupnog uvođenja sistemskih promena.
Ovaj projekat je obuhvatio pripremu, definisanje, razradu, diskusije i usvajanje finalnog strateško–akcionog dokumenta koji je formalno upućen nadležnim institucijama u cilјu iniciranja celovitog programa realizacije reforme.