Реформа систама управљања и одржавања стамбених зграда у етажној својини; Платформа и Акциони план

Наручилац СКГО Период реализације 2012 Партнери

Полазећи од премиса да је садашњи начин управљања и одржавања зграда у етажној својини (посебно стамбених) неодржив и да прогресивно доприноси пропадању највреднијег капитала појединаца и државе у целини, а да је, по свом матичном закону, локална самоуправа одговорна за добро функционисање прописа који се тичу управљања и одржавања стамбених зграда, а да су резултати досадашње праксе поражавајући, СКГО је предложио реализацију првог нужног корака – припрему стратешког / акционог документа којим ће се оценити актуелно стање, направити инвентар постојећих иницијатива, дефинисати проблеми и дугорочни циљеви, а затим припремити програм мера из области законодавства, успостављања нових и јачања постојећих институционалних капацитета, едукације грађанства,  реализације пилот активности и поступног увођења системских промена.
Овај пројекат је обухватио припрему, дефинисање, разраду, дискусије и усвајање финалног стратешко–акционог документа који је формално упућен надлежним институцијама у циљу иницирања целовитог програма реализације реформе.