Законски оквир урбанистичког планирања и регуларизација неформалних насеља у југоисточној Европи; регионална студија

Наручилац СКГО Период реализације 2011 Партнери

Регионални пројекат компаративне анализе правног оквира у планерским системима држава чланица НАЛАС-а (асоцијација националних удружења локалних власти у југоисточној Европи) обухвата активности инвентара прописа о планирању у 13 земаља, односно територија националних асоцијација локалних власти, учесница у анализи. 
Овај пројект, пружа основне упоредне информације о прописима и пракси из области урбанистичког планирања, управљања земљиштем, а посебна пажња је посвећена анализи регулативе и праксе која третира неформалну стамбену изградњу, неформална насеља, регуларизацију ових насеља и легализацију објеката. Посебним студијама случаја из Македоније, Албаније и Србије анализирани су детаљи праксе, а на крају студије је дат и предлог корака у процесу легализације који би би примењиви у већини земаља југоисточне Европе.